OM OSS

Villa Vika er en barnevernsinstitusjon, landlig beliggende ved Trondheimsfjorden i Muruvik, ca. 4 km nord for tettstedet Hommelvik i Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Trondheim lufthavn, Værnes, ligger ca. 5 minutters kjøretur unna.

Villa Vika er godkjent av Statens barne og familievern. Villa Vika har en klar profil på tett oppfølging og relasjonsbygging, små enheter, en familielik struktur, god skoleoppfølging og en aktiv fritid. Institusjonen har 13 godkjente plasser.

w

MÅLGRUPPE

Beboergruppen er barn/unge av begge kjønn i både grunnskole og videregående skole fra hele landet. Plasseringer etter bvl. §§ 4-4, 5. ledd, 4-6 og 4-12.

MÅL

Institusjonens hovedmål er å ivareta beboernes behov for omsorg i videste forstand. Med det menes å ivareta alle muligheter for utvikling hos barnet til å øke sin kompetanse og mestring, psykisk, sosialt og fysisk. Respektfull omsorg er vesentlig for oss. Det arbeides strukturert og målrettet for å

-Fremme positiv selvoppfatning gjennom kompetansebygging på mange plan
-Fremme positiv sosial avbildning, gi en sosialt verdsatt rolle
-Fremme selvstendighet og kvalifisere for et meningsfylt liv som aktivt handlende individ
-Opprettholde og utvikle beboernes kontakt med familie og nettverk som beboerne og hjelpetjenesten mener det er bra for beboeren å ha kontakt med

Dette oppnår vi med å tilby:

 • Relasjoner/ trygg tilknytning
 • Respekt
 • Ærlighet
 • Forutsigbarhet
 • Struktur
 • Mestringsopplevelser

FAGLIG PLATTFORM

Det finnes mange teorier og mange modeller i fagfeltet. Det er viktig at de ikke forveksles med virkeligheten, men bidrar til å belyse den. Individualisering og fleksibilitet er vår styrke. Barn/ ungdom er forskjellige. Vårt utgangspunkt er små enheter og tett oppfølging i skole og fritid. Det gir oss muligheter for å individualisere vår tilnærming i arbeidet mot endring av deres livssituasjon, selvopplevelse og atferd. Relasjoner er en av hjørnesteinene våre. På den måten kan vi endre strategier etter hvert enkelt individ og hvor vedkommende befinner seg i sin egen utvikling.

Alt vårt arbeid tar utgangspunkt i en sosialøkologisk tenkemåte. Når det gjelder forståelse av barnets utviklingshistorie, og overveielse av hva som kan bringe barnet i positiv utvikling, er utviklingsteori, tilknytningsteori, psykodynamisk teori, kognitive teorier, læringsteoretiske modeller og humanistisk psykologi teorier som vi ser som vesentlige. Å få innsikt, drøfte med oppdragsgivere og fagfolk rundt barnet, for så å finne en farbar vei videre, er viktig i vårt arbeid.

VÅRT TEAM

Institusjonen rekrutterer faglig sterke medarbeidere fra relevante fagfelt (barnevernsped., medisin, helse- og sosialfag, og pedagogiske fag). I tillegg til relevant faglig bakgrunn vektlegges relasjonskompetanser, relevant erfaring, faglig engasjement/begeistring, og evne/vilje til å følge opp ulike fritidsaktiviteter. Våre medarbeidere jobber daglig med spesialtilpassede omsorgstilbud ut fra individuelle behov.

VÅRT LEDERTEAM

Lars Waldal

Lars Waldal

Daglig leder

Ståle Olufsen

Ståle Olufsen

Personalansvarlig

Geir Rødde

Geir Rødde

IT/BYGG

Tlf: 92400008
geir@villavika.no,

Jan-Otto Berg

Jan-Otto Berg

Villa Vika Aktiv Leder

Ingvild Waldal

Ingvild Waldal

Faglig leder

Ronnie Sneisen

Ronnie Sneisen

Ledende miljøterapeut

Våre fagpartnere

Geir Liang

Geir Liang

Overlege barne og ungdoms Psykiatri
Joachim Haarklou

Joachim Haarklou

Joachim Haarklou

Alle ansatte i Villa Vika har vært gjennom store deler av Joachim Haarklou sin kursrekke. Vi har stor sans for hans fokus påtilknytning og tilnærming til beboernes problematikk. Vi har en konkret konsultasjonsavtale med Haarklou i forhold til enkeltbeboere.

“Jeg er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori.  Dermed står jeg for et paradigmeskifte:

 • Fra atferdsteori til tilknytningsteori
 • Fra atferdsterapi til tilknytningsterapi.
 • Fra atferdsregulering til tryggtilknytning
 • Fra fokus på atferd til fokus på person
 • Fra “du er flink” til “du er god”
 • Fra oppdragelse til kjærlighet
 • Fra straff og fratakelse av goder, til “kom til meg når livet blir vanskelig”
 • Fra “time‐out” til “time‐in”! Hos meg skal barnet ikke oppdras, men elskes, dvs. trygg tilknytning skal fremmes.”
Geir Hyrve, NTNU

Geir Hyrve, NTNU

GEIR HYVRE, NTNU

Villa Vika får også veiledning i organisajonsutvikling med førstelektor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, Geir Hyrve. Han har gjennom flere år bistått oss i en organisasjonsutviklingsprosess og er fortsatt en viktig del av denne.

SOSIALE STØTTEPROSJEKT

PEETELISENTERET

Peetelisenteret ligger bydelen Kopli i Tallin i Estland, og senteret som er knyttet til Peetelikirken, tilbyr trygge boforhold og gode omgivelser for skolearbeid til barn og ungdom som mangler foreldreomsorg, kommer fra ressurssvake familier og som er motivert og ønsker å satse på utdannelse. I Peetelisenteret er det virksomhet 24 timer sju dager i uka. Her drives det med gatearbeid, og dagsenteret har åpent 6 dager i uka. De barna som ikke får noen hjelp hjemmefra til å gå på skolen, har mulighet til å bo i kirken. om sommeren arrangeres det sommerleirer. På dagsenteret får barna varm lunsj. Sosialarbeiderne og lærerne holder kontakt med skoler, leger, foreldre og barnevernskontoret, og de foretar hjemmebesøk.

Humanitær hjelp og utdeling av klær er også en viktig del av senterets virksomhet. Les mer her. Alt vårt arbeid tar utgangspunkt i en sosialøkologisk tenkemåte. Når det gjelder forståelse av barnets utviklingshistorie, og overveielse av hva som kan bringe barnet i positiv utvikling, er utviklingsteori, tilknytningsteori, psykodynamisk teori, kognitive teorier, læringsteoretiske modeller og humanistisk psykologi teorier som vi ser som vesentlige. Å få innsikt, drøfte med oppdragsgivere og fagfolk rundt barnet, for så å finne en farbar vei videre, er viktig i vårt arbeid.

I tillegg til å støtte Karanba og Peetelisenteret, har Villa Vika en fadderordning med følgende organisasjoner: